Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace a pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace
dle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Oficiální název
Obec Zvotoky

2. Důvod a způsob založení
Obec Zvotoky (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 12.12.1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, obec dle § 2 vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura
starosta: Štěpánka Hejlová
místostarosta:  Václav Maleč ml.

výbor finanční:
Mikeš Josef – předseda
Chodlová Věra – člen
Podlesná Martina – člen
výbor kontrolní:
Martínek Václav ml. – předseda
Luhanová Lucie – člen
Martínková Libuše – člen

4. Kontaktní  spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Zvotoky
Zvotoky 6
387 16  Volenice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Zvotoky
Zvotoky 6
387 16  Volenice

4.3. Úřední hodiny
Každý pátek 18:00 – 19:00

4.4. Telefonní čísla
Obecní úřad: 383 380 349
Starostka:  724 182 255
Místostarosta:  774 946 727

4.5. Čísla faxu
není zřízen

4.6. Internetové stránky
www.zvotoky.cz

4.7. Adresa e-podatelny
obec.zvotoky@seznam.cz
E-podatelna

4.8. Další elektronické adresy
ID datové schránky: zszeciz

5. Bankovní spojení
2401536403/2010

6. IČ
00667960

7. DIČ
Není plátce DPH  DIČ : CZ00667960

8. Seznam hlavních dokumentů
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Najdete na naší úřední desce

8.2. Rozpočet
Najdete na naší úřední desce – rozpočet.

9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
• Písemně
• Osobně
• E-mailem
• Elektronickým podáním
• Telefonicky

„Podání je možno učinit ústně u příslušného pracovníka úřadu anebo písemně, a to buď osobním podáním nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat rovněž elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky obce.
Ústní podání do protokolu lze činit v úředních hodinách.
Podání učiněná písemně a doručovaná poštou jsou zapsána do podacího deníku a přidělana příslušnému pracovníkovi k vyřízení. Písemná podání předaná osobně padatelně úřadu jsou také zapsána do podacího deníku a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem.
Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Obci Zvotoky jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.
Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.“

11. Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře
Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu 

13. Popisy postupů
Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.
O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu osobně nebo elektronicky.
Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14. Nejdůležitější používané předpisy
14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Zvotoky jedná:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
  • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zbezpeční
  • zák. č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
  • zák  č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
  • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (do 31.12.2001)
  • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
  • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14.1. Vydané právní předpisy
Vyhlášky obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem
Obec Zvotoky je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

materiálové náklady

pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení

náklady na technické nosiče dat

dle aktuálních cen technických nosičů dat

odeslání informací žadateli

 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

práce s archiváliemi

dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Zatím nevydána

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Licence nebyly poskytnuty

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence
Výhradní licence nebyly poskytnuty

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy za předchozí roky